تامین کلیه نیازهای ملکی مشاوران و مشتریان به صورت یکپارچه بازاریابی تهیه شده بر اساس تجربه کاربران پشتیبانی و آموزش ارتقا مهارتهای ارتباطی